เปลี่ยนตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ผู้อำนวยการกรมทางหลวงนายสินตั้งสมบูรณ์จะดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมขณะที่งานปัจจุบันของเขาจะเป็นผู้ตรวจราชการของนายพลอนันต์หลวงบอริม ปัจจุบันรองปลัดกระทรวงการคลังนายประพลทวีพรเจริญจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบก อภิสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งSukanda Vorachetbancha เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามคนใหม่

การแต่งตั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นายศราวุธ Songsiwai, ปัจจุบันผู้ตรวจการทั่วไปที่กระทรวงคมนาคมจะเข้ารับหน้าที่เป็นหัวหน้าของ OTP; ในขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจการทั่วไปนายอัมพรวรรณกาโกะจะเข้ารับหน้าที่เป็นหัวหน้าภาคสนามบิน ผู้อำนวยการฝ่ายนาวี Chirute Visalachitra จะเป็นผู้ตรวจการขนส่งโดยในขณะที่ตำแหน่งปัจจุบันของเขาจะถูกรับมอบโดยรองปลัดกระทรวงการคลังสมศักดิ์ Hommuang