ตรวจห้องแยกโรค ก่อนเปิดให้บริการแก่ปชช.

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สำนักงาน สบส.) เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานตามนโยบายของ พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ในการขับเคลื่อนระบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้สถานบริการสุขภาพมีความปลอดภัยทั้งด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ และสุขศึกษา เพื่อควบคุมกำกับคุณภาพสถานบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานก่อนการส่งมอบบริการสุขภาพสู่ประชาชน

กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงาน สบส. เขต 10 เข้าตรวจสอบและทดสอบห้องแยกโรคก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยจะดำเนินการทดสอบระบบ อาทิ ระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทางอากาศและจากละอองฝอย ระบบการป้องกันเชื้อโรคจาการสัมผัส ระบบระบายอากาศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไปยังผู้ป่วยอื่น ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเพิ่มเติมในอีก 5 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเสนางคนิคม โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โรงพยาบาลศรีสะเกษ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth